Pentru a putea construi o piscina sau orice alt fel de constructie, beneficiarul trebuie sa aiba o Autorizatie de construire, conform legii 50/1991.

Autorizatia de Construire este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea/sectorul in care se afla terenul unde va avea loc constructia piscinei.

Autorizatia de Construire se elibereaza in cel mult 30 zile de la data depunerii dosarului si este valabila pe o perioada de 12 luni, timp in care solicitantul este obligat sa inceapa constructia piscinei.

Beneficiarul piscinei trebuie sa depuna o documentatie ce va cuprinde urmatoarele:

A. Certificatul de urbanism;

B. Dovada titlului asupra terenului, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

C. Avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

D. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

E. Dovada privind achitarea taxelor legale.

CERTIFICATUL DE URBANISM

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile locale sau judetene fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii. In acelasi certificat sunt cuprinse si cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

a) cererea-tip ce va include: elementele de identificare a solicitantului; elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; elementele care definesc scopul solicitării;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel: pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

AVIZELE SI ACORDURILE CERUTE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM

In functie de caz este posibil ca administratia publica sa ceara si alte avize si acorduri care trebuie obtinute de solicitant si care se refera la zonele asupra carora s-a instituit un anumit regim de protectie sau de restrictii de construire. De asemenea, este posibil ca prin certificatul de urbanism sa se poata solicita inclusiv avizul vecinilor.

PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

In ceea ce priveste proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, acesta este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

SITUATII IN CARE NU ESTE NECESARA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE:

Dupa cum se precizeaza in actul normativ, se pot executa fara autorizatie de construire lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora. Astfel, in cazul reparatiilor la piscina deja existenta, nu mai este nevoie de autorizatia de constructie, daca nu se doreste modificarea planului initial.

Odata ce beneficiarul a intrat in posesia Autorizatiei de Constructie, poate contacta firma de piscine pentru inceperea lucrarilor.

piscina autorizatie constructie